THE TEAM

Aiki JieiTai Ryu

Sensei JOSE

           José Gutierrez,

        Renshi 6.Dan Aikido


Sensei Ivanov


          Ivanov Ivelin 

   Doshi 3em Dan Aikido

Fondateur de  Aiki-Jieitai Ryu